Only an annotation is available for this course

Author(s)

Артюхов Артем Євгенович, к.т.н., доцент, доцент кафедри "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв", начальник Центру науково-технічної та економічної інформації Сумського державного університету.

Наукові інтереси: дослідження проблем дотримання академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності, впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес, педагогічні інновації.

E-mail: a.artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua

Фініков Тарас Володимирович, к.і.н., професор, гостьовий професор Варшавського університету, Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики

Наукові інтереси: порівняльний аналіз розвитку та трансформації вищої освіти в Європі та Північній Америці; країни третього світу; аналіз законодавства про вищу освіту в різних європейських регіонах; академічна доброчесність, етика та моральні стандарти в глобальних та національних системах вищої освіти; роль приватних навчальних закладів у розвитку української вищої освіти та їх роль у формуванні інститутів громадянського суспільства; стратегічне планування та управління вищими навчальними закладами.

E-mail: publishing.taxon@gmail.com

Introduction

 

Глибокі трансформації національної системи вищої освіти є результатом дії сукупності різноманітних чинників. Процес створення суспільства знань ставить сферу вищої освіти в центр не лише розвитку фундаментальної та прикладної на­уки, формування майбутніх соціальних та професійних еліт, він робить її в цілому відповідальною за інтерпретацію, роз­повсюдження та використання нового знання.

Саме це зумовлює особливе значення академічного співто­вариства, способів його самоорганізації та соціальних ролей. Етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, принципи та правила взаємовідносин в кожному навчальному закладі, у викладацьких колективах, у взаємостосунках зі студентами є основою здатності акаде­мічної корпорації до дієвої саморегуляції та спроможності задовольнити запит суспільства. Таким чином усвідомлений моральний вибір, турбота про репутацію стають одним з основних механізмів внутрішньої саморегуляції професійної спільноти, визначають її етичні пріоритети, розстановку сил та логіку професійних комунікацій.

Визначення власних моральних стандартів, їх постійне співставлення з кращими взірцями глобальної академічної культури, послідовне втілення в життя на кожному напрямі роботи вищого навчального закладу є виявом прагнення ві­тчизняної освітньої спільноти взяти на себе відповідальність у захисті норм права і базових академічних та етичних ціннос­тей, забезпеченні якості та належних результатів навчання.

Академічна доброчесність, як певний суспільний іде­ал, має протидіяти надмірній комерціалізації університетів, їх інтенсивній бюрократизації, які руйнують не лише спро­можність виконати свою соціальну місію, але й логіку їх існу­вання. Порушення принципів академічної взаємодії, підрив корпоративної солідарності і довіри, скорочення професій­ного залучення, низька зацікавленість в активній діяльності академічної спільноти — все це стає наслідком обмеженості автономності академічного простору.

Нова редакція Закону України “Про вищу освіту” від­крила можливості для побудови реальної автономії вищих навчальних закладів в Україні, створення ефективного меха­нізму забезпечення академічної чесності та якості діяльності, звуження поля потенційної корупції та залучення стейкхол­дерів до державно-громадського управління сферою вищої освіти. Перші кроки на шляху реалізації закону є складними, часами болісними, але вже сьогодні дають позитивні наслід­ки. Створення середовища, яке б органічно не сприймало ко­рупційних і неетичних дій, потребує послідовності, мораль­ного лідерства, готовності до самовіддачі в ім’я слідування високим академічним стандартам.

Масовий відкритий онлайн-курс "Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії" є однією з перших спроб комплексно показати, в який спосіб світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури по її втіленню вона розробила, яке міс­це в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства здатна забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями, професійне та особистісне вдосконалення, ви­ключення будь-яких проявів нечесності та несправедливості.

Знайомство з підходами та ідеями, кращими зразками міжнародних та національних інституціональних практик, які містить цей курс, допоможе всім тим, хто прагне зробити високі моральні стандарти нормою вітчизняної вищої шко­ли, забезпечити баланс між всіма функціями вищої освіти, як суспільного блага, розгорнути плідну дискусію про інститу­ціональне закріплення кращих вітчизняних напрацювань в цьому напрямі.

Автор цього курсу щиро дякує колегам-авторам книги "Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету". Представлений курс є продуктом плідної роботи всіх авторів вищезгаданої книги.

Course contents

  Про курс
  Вступ
  Мета та завдання
  Алгоритм роботи з курсом
  Інформація про авторів курсу
  Перелік літератури до курсу
  Модуль 1 Академічна доброчесність: навички, цінності, дії
  Тема 1. Академічна доброчесність:глобальний контекст та національна потреба
  Конспект лекції
  Список літератури
  Тема 2. Академічна культура та доброчесність, як соціальний капітал сучасного університету
  Конспект лекції
  Список літератури
  Тема 3. Академічна доброчесність: данина моді чи життєва необхідність?
  Конспект лекції
  Список літератури
  Тема 4. Прояви академічної недоброчесності
  Конспект лекції
  Список літератури
  Тема 5. Академічна доброчесність у наукових дослідженнях
  Конспект лекції
  Список літератури
  Тема 6. Процедура розгляду справ про порушення стандартів академічної доброчесності
  Конспект лекції
  Список літератури
  Тема 7. Кодекс честі як інструмент дотримання академічної доброчесності науковця і освітянина
  Конспект лекції
  Список літератури
  Тема 8. Етичні стандарти вищої освіти: від асоціацій до університетів
  Конспект лекції
  Список літератури
  Тема 9. Вплив академічної доброчесності на інституційну практику української вищої школи
  Конспект лекції
  Список літератури