Для того, щоб записатися на програму потрібно
Увійти або Зареєструватись

Маркетинг

«Маркетинг» – це сфера людської діяльності, яка поєднує функції управління ринковою діяльністю разом із організацією виробничо-збутової діяльності підприємства. Маркетинг спрямований на забезпечення умов виживання й розвитку підприємства на ринку.

Маркетолог – це висококваліфікований фахівець з питань управління ринково-орієнтованою діяльністю підприємств та установ усіх видів діяльності: аналітик; дослідник; керівник вищої та середньої ланки; фахівець з товарної політики, маркетингового ціноутворення, рекламного менеджменту та PR, збутової діяльності, інтернет-маркетингу, логістики, управління поведінкою споживачів, креативного менеджменту; науковий співробітник ВНЗ та НДІ.

Професія маркетолога займає високі позиції в рейтингу професій в усьому світі. Робота маркетолога завжди цікава й творча, надає можливість постійно розвиватися.

ДИСЦИПЛІНИ:

 • play_arrow English for University Students
  English for University Students
  Mulina.png
  Mulina Natalie
  mikhno.png
  Mihno Svitlana Vasilivna

  Dear students!

  Welcome to Distant English for Universities Students!

  In general, knowledge of foreign languages is rather important in the modern life.

  You may find the English language useful both for your career and in everyday communication.

  In fact, knowing English you might find a job in international companies, corporations or in the firms that do business with foreign partners.

  Knowledge of English will speed up your career as well as increase your mobility and improve your communication skills.

  I wish you success in your study!

  Yours faithfully, Natalie I. Mulina

 • play_arrow Економіка та маркетинг ЗМІ
  Економіка та маркетинг ЗМІ
  31503.png
  Melnik Yuliya Mikolayivna

  Дисципліна «Економіка та маркетинг ЗМІ» є досить корисною як для майбутніх фахівців, що збираються розробляти власне масові комунікації, так і для тих, хто стане їх споживачем. Цей курс доповнює ряд дисциплін, які необхідні для підготовки професійних спеціалістів з маркетингу і дозволяє розглянути економічну діяльність різних видів ЗМІ.

  У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  ЗНАТИ:

  - систему категорій, пов’язаних із функціонуванням економічної інфраструктури медіа-ресурсів;

  - методологічні та теоретико-методичні основи управління економічною діяльністю ЗМІ та особливості його комплексу маркетингу;

  УМІТИ: 

  • вільно володіти методами та інструментарієм управління ЗМІ як господарського суб’єкта;
  • формувати цілі, розробляти маркетингову стратегію і тактику для популяризації ЗМІ;
  • використовувати такий інструмент як реклама для отримання прибутку:
  • визначати оптимальну цінову стратегію та стратегію стимулювання збуту для підвищення рейтингу ЗМІ;
  • ефективно розподіляти власні ресурси із використанням теоретичних основ медіапланування.
    

    

 • play_arrow Маркетинг
  Маркетинг
  natalyn.png
  Illyashenko Nataliya Sergiyivna
   

  Головний лозунг маркетингу:

  «Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється!».

  Світова практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку в умовах глобалізації економічних відносин, лібералізації механізмів державного регулювання економіки, загострення конкуренції товаровиробників, диференціації запитів споживачів, скорочення життєвого циклу продукції запорукою конкурентного успіху підприємства є аналіз кон’юнктури ринку, прогнозування тенденцій її розвитку та розроблення на цій основі заходів активного впливу на цільовий ринок. З огляду на це однією з головних передумов тривалого вживання та стійкого розвитку підприємства на ринку є ефективна робота його маркетингових підрозділів.

  Маркетингова діяльність спрямована на визначення, аналіз і урахування факторів, які впливають на процеси виробництва продукції та її просування на ринку. В її основі лежить детальний та об’єктивний аналіз ринку за обраними напрямками і точна інтерпретація його результатів. Спираючись на результати роботи маркетингових підрозділів, керівництво підприємства приймає рішення про вибір стратегії і тактики розвитку, планує виробничо-збутову та фінансову діяльність.

  Курс «Маркетинг» направлений на вивчення та закріплення знань в сфері дослідження потреб і запитів споживачів на ринку та їх ефективне задоволення, максимізуючи при цьому власні прибутки.

  Даний курс є базовим для фахівців даного напряму та спеціальності і містить стислий виклад інформації, яка далі буде деталізована в наступних курсах, таких як: маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика, маркетингова політика комунікацій, маркетингова збутова політика, промисловий маркетинг, товарознавство, міжнародний маркетинг та ін.

   

   

 • play_arrow Маркетинг інновацій
  Маркетинг інновацій
  natalyn.png
  Illyashenko Nataliya Sergiyivna
   

  Пітер Друкер

  «Оскільки мета бізнесу – завоювання та збереження споживачів, то головними його функціями є маркетинг та новаторство».

   

  Філіп Котлер

  «Бізнес володіє двома – і тільки двома – головними функціями: маркетинговою й інноваційною. Маркетинг і інновації дають конкретні результати, все інше лише витрати».

  Практика свідчить, що практично усі підприємства, які успішно розвиваються на ринку, своїм успіхом зобов’язані саме інноваціям. Але факти доводять, що розробка і комерціалізація нових розробок – дуже складна і ризикована справа. На світовий ринок щорічно виводиться близько 100 тис. найменувань нових продуктів, з яких лише 2% є справжніми інноваціями, однак комерційного успіху досягають не більше 25%. Належним їх аналізом і урахуванням на підприємствах-інноваторах повинна займатися служба маркетингу. Метою такого аналізу є виявлення існуючих ринкових можливостей інноваційного розвитку, вибір оптимальних варіантів відповідного наявного потенціалу конкретного підприємства і зовнішніх умов, визначення цільових ділянок ринку (сегментів чи ніш) для реалізації відібраних варіантів або формування нового цільового ринку.

  Курс «Маркетинг інновацій» направлений на вивчення та закріплення знань в сфері пошуку нових сфер і способів використання потенціалу підприємства, розроблення на цій основі нових товарів та технологій і їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним, ніж конкуренти, способом, отримання за рахунок цього прибутку та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку.

   

 • play_arrow Товарознавство
  Товарознавство
  akarpis.png
  Karpischenko Oleksandr Oleksiyovich

  Шановні абітурієнти!

  Дисципліна "Товарознавство" є важливою складовою програми підготовки майбутнього маркетолога, оскільки товар – це основна фігура в умовах ринкової економіки, навколо якої здійснюється уся діяльність суб'єктів ринку. Економічний успіх на ринку виробника і посередника, головним чином, залежить від товару, який пропонується споживачу. Товар завжди знайде споживача, якщо він є конкурентоспроможним, прогресивним, відповідає сучасному рівню розвитку науково-технічного прогресу.

  Внаслідок вивчення дисципліни Ви здобудите знання про споживчі властивості товарів, які визначають їх споживчу цінність, якість і конкурентоспроможність, а також про їх виробників, структуру ринку відповідних товарних груп і основні тенденції його розвитку. В даному курсі розглядаються товари промислового призначення.

  Дисципліна «Товарознавство» є базовою для вивчення таких дисциплін як «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Товарна інноваційна політика»

 • play_arrow Вища математика
  Вища математика
  ogloblina.png
  Ogloblina Olena Ivanivna

  Навчальна дисципліна "Вища математика" викладається студентам 1-го курсу спеціальностей економіка підприємства, фінанси, маркетинг та менеджмент організацій для всіх форм навчання згідно з навчальним планом та робочою програмою.

  Метою викладання курсу є формування особистості студента, розвиток інтелекту, формування логічного, аналітичного і алгоритмічного мислення, навчання основним методам і прийомам побудови математичних моделей економічних процесів, а також методам аналізу складних задач.

  Завданням курсу є знайомство студентів з основами математичного апарату, який може бути використаний у подальшому для математичного та комп'ютерного моделювання економічних задач, навчання базовим прийомам розв’язання математично сформульованих задач, набуття вміння аналізувати отримані результати та їхню достовірність. Окрім цього передбачається навчити студентів користуватися наявною літературою та довідниками, самостійно розбиратися в математичному апараті, який використовується в інших дисциплінах.

  У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

  ЗНАТИ

  • Основні поняття та визначення даної дисципліни:
  • теорію систем лінійних алгебраїчних рівнянь;
  • алгебру матриць та елементи матричного аналізу і аналітичної геометрії;
  • похідні та їх застосування в економічних задачах;
  • елементи теорії функції кількох змінних;
  • невизначений інтеграл функції однієї змінної та основні прийоми інтегрування;
  • визначений інтеграл та його застосування в економічних задачах;
  • числові та степеневі ряди;
  • методи розв’язання типових диференціальних рівнянь 1-го та 2-го порядків.

  ВМІТИ

  • розв'язувати системи алгебраїчних рівнянь різними способами;
  • розкладати вектор за базисом;
  • робити перетворення координат в лінійному просторі;
  • застосовувати власні числа та вектори для зведення квадратичних форм до канонічного вигляду;
  • диференціювати та інтегрувати;
  • застосовувати похідну та інтеграли першого порядку до розв'язання різних економічних задач;
  • розв'язувати звичайні диференціальні рівняння;
  • Визначати типи та збіжність числових та степеневих рядів.
Для того, щоб записатися на програму потрібно
Увійти або Зареєструватись
arrow_back