Для того, щоб записатися на програму потрібно
Увійти або Зареєструватись

Менеджмент

Менеджмент – організаційно-управлінська діяльність, пов’язана з проектуванням, створенням та управлінням розвитком організації. Фахівці спеціальності менеджмент можуть бути: керівниками підприємств, промислових установ та організацій різних форм власності та їх заступниками; начальниками відділів кадрів, відділів охорони праці, відділів соціального розвитку, підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, відділів збуту, комерційних відділів, підрозділів з реклами та зав’язків з громадськістю; економічними радниками; фахівцями з управління.

Ви отримаєте сучасні знання з управління організаціями, тайм-менеджменту, теорій успішності та лідерства, управління персоналом, офіс-менеджменту, психології управління, проектного менеджменту, управлінської аналітики, планування та прогнозування бізнес-процесів. Ефективний менеджмент є запорукою особистої та корпоративної успішності!

ДИСЦИПЛІНИ:

 • play_arrow English for University Students
  English for University Students
  Mulina.png
  Mulina Natalie
  mikhno.png
  Mihno Svitlana Vasilivna

  Dear students!

  Welcome to Distant English for Universities Students!

  In general, knowledge of foreign languages is rather important in the modern life.

  You may find the English language useful both for your career and in everyday communication.

  In fact, knowing English you might find a job in international companies, corporations or in the firms that do business with foreign partners.

  Knowledge of English will speed up your career as well as increase your mobility and improve your communication skills.

  I wish you success in your study!

  Yours faithfully, Natalie I. Mulina

 • play_arrow Державне і регіональне управління
  Державне і регіональне управління
  Opanasiuk.png
  Opanasyuk Yuliya Anatoliyivna

   

  Державне та регіональне управління – дисципліна, яка спрямована на
  формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі
  управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь сучасного
  менеджменту та формування компетентності, необхідної для виконання
  функцій органів державної влади і місцевого самоврядування.

  Метою викладання дисципліни "Державне та регіональне управління" є формування у слухачів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи державного управління та управління адміністративно-територіальною одиницею і отримання спеціальних знань необхідних для практичної управлінської діяльності.

  Основними завданнями дисципліни є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів організації системи державної влади та місцевого самоврядування, як на державному, так і на регіональному рівні.

  В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні:

  уміти: виконувати функції управлінців та реалізувати повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування

  знати: - теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної політики;

  - закономірності управління на державному та регіональному рівнях;

  - особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях;

  - методичні та організаційні основи управління розвитком суспільства; існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;

  - законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  - концептуальні засади реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, напрями вдосконалення управління національним та регіональним розвитком.

 • play_arrow Операційний менеджмент
  Операційний менеджмент
  pavlenkooo.png
  Pavlenko Olena Oleksiyivna

  Метою викладання дисципліни "Операційний менеджмент " є формування у студентів систематизованого комплексу знань про операційні системи, принципи організації, функціонування та розвитку таких систем, методичних основ ефективного управління складовими виробничого процесу.

  Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів організації операційних процесів, ознайомлення з засадами наукової організації операційної системи, оволодіння методами планування кількості запасів, робочих місць та їх ефективного завантаження, формування практичних навичок з питань раціональної організації та розвитку виробництва та сфери послуг.

  В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  знати: цілі та завдання, що вирішуються в процесі формування операційної системи та її підсистем,  методи планування виробничого процесу, особливості розрахунку чисельності персоналу в залежності від прогнозованого попиту на товари та послуги, методи визначення обсягів запасів на підприємстві, методи оцінки ефективного завантаження робочих місць.

  уміти: відокремлювати та обчислювати основні операції в операційній системі на основі використання принципів спеціалізації та кооперації; виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних показників виробничого процесу, використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності.

  Основні питання дисципліни: 

  Стратегічне управління в операційній системі (Класифікація операційних систем з технологічної точки зору. Основні питання стратегічного управління. Оптимізація виробничої програми. Виражена компетентність. Конкурентні переваги) 

  Агрегатне планування (Поняття агрегатного планування. Стратегії агрегатного плану. Дезагрегування) 

  Управління запасами залежного та незалежного попиту (Загальний підхід до управління запасами. Моделі запасів незалежного попиту. Запаси залежного попиту) 

  Алгоритм розрахунку моделей управління запасами при незалежному попиті (Розрахунок моделі економічного замовлення. Розрахунок моделі виробничого замовлення. Визначення рівня резервного замовлення. Модель з дисконтною кількістю) 

  Оперативне планування (Основи оперативного планування виробництва, диспетчерування виробництва. Виробнича потужність) 

 • play_arrow Основи екології
  Основи екології
  pavlenkooo.png
  Pavlenko Olena Oleksiyivna

  Метою вивчення дисципліни „Основи екології” є вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, надання комплексу еколого-економічних знань , формуванню екологічної орієнтації, ефективного впровадження природоохоронних заходів.

  В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  знати : основні поняття та категорії дисципліни, види існуючих проблем природокористування та охорони навколишнього середовища, методи управління природоохоронною діяльністю, особливості управління природокористуванням в Україні та за кордоном.

  уміти : розраховувати та оцінювати ефективність природоохоронних заходів, аналізувати збитки навколишньому середовищу від антропогенного навантаження, виконувати еколого-економічні розрахунки та на їх основі приймати управлінські рішення на рівні підприємств-забруднювачів.

  Основні питання дисципліни: 

  Формування комплексних програм природокористування. 

  Ефективність природоохоронних заходів.

  Економічна оцінка збитку нанесеного забрудненям та порушенням компонентів довкілля. 

  Порядок визначення та стягнення екологічного податку за забруднення довкілля. 

 • play_arrow Основи теорії систем і системного аналізу
  Основи теорії систем і системного аналізу
  bondar_tetiana.png
  Bondar Tetyana Viktorivna

  Шановні слухачі!

  Ласкаво прошу Вас до вивчення та освоєння курсу «Основи теорії систем і системного аналізу», що є надзвичайно важливим для посилення професійної компетентності  діяльності у тій чи іншій галузі.

  У сучасних умовах науково-технічний поступ постіндустріального суспільства набирає все більших темпів та обертів у процесі розвитку світової цивілізації. Сучасний фахівець за цих умов має володіти не тільки необхідними професійними знаннями, навичками та вміннями, але і методологією системного підходу та системного аналізу об’єктів різної природи як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті. Системний підхід стає загальним світоглядом для фахівців різних галузей знань. Розширення сфери використання системного підходу до сфери повсякденного життя примножує цінність засвоєння знань з цього курсу. Крім цього, розвиток системного мислення може відіграти ключову роль у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях.

  Метою курсу  є формування у слухачів систематизованого комплексу знань про загальні принципи системної методології та методи проведення системного аналізу.

  Основними завданнями вивчення курсу є такі: ознайомлення з основними положеннями теорії систем та системного підходу; ознайомлення з методологічними засадами системного аналізу; опанування методами системного аналізу; ознайомлення із засадами інформаційного забезпечення дослідження систем;  засвоєння засад моделювання системного розвитку; узагальнення основ системного управління та ін.

  Результатом вивчення курсу є розвиток системності мислення, що є передумовою прийняття обґрунтованих та надійних рішень. Особливого значення розвиток системності мислення набуває в умовах здобування спеціальності «Менеджмент». Керівник є ключовою фігурою у сучасних умовах суспільних перетворень.

  Теоретичним підґрунтям даного курсу є основні положення теорії пізнання, філософії, логіки, які визначають фундаментальні основи суспільства та мислення.

  Бажаю успіхів!

 • play_arrow Теорія організації
  Теорія організації
  Baistriuchenko.png
  Baystryuchenko Nataliya Olegivna

  "Теорія організації" є базовою управлінською дисципліною, в якій систематизуються методи формування, розвитку і ефективного управління організацією.

  Вона вивчає сутність та будову організації. Разом з тим, організація є одночасно і функцією, і способом управління. Багатоманітність, відмінність, різноплановість організацій взначає необхідність всебічного їх розгляду та аналізу. Не пізнавши сутності організації, не зрозумівши закономірності їх розвитку, не можна ні ефективно упарвляти ними, ні використовувати їх в благо кожної особи і суспільства в цілому. Адже саме така задача ставиться перед менеджерами і саме тому "Теорія організації" є базовою дсципліною.

  "Теорія організації" є основою для розуміння інших наукових дисциплін, таких як основи менеджменту, управління персоналом, планування діяльності підприємства, операційний менеджмент, маркетинг та інших.

  З іншого боку, "Теорія організації" не є суто теоретичною дисципліною. Багато практичних аспектів використовуються менеджерами різних рівнів для підвищення діяльності організації, удосконалення міжособових комунікацій, організаційної координації тощо.

  Набуті знання з "Теорії організації" будуть корисними як на початку кар'єри, так і протягом функціонування орагнізації. Адже при збільшенні організації виникає потреба не тільки в певних упарвлінських інструментах, але й в фундаментальних представленнях про сутність, структуру організації та механізми її функціонування.

  Тому, метою викладання дисципліни є формування спеціальних знань та оволодіння практичними навичками про організацію як суб'єкт сумісної діяльності людей та об'єкт управління.

  У ході викладання здійснюється вивчення теоретичних та практичних аспектів організації як процесу та як явища, організаційних систем, законів та принципів організації.

  У результаті вивчення дисципліни слухач повинен вміти: використовувати наукові методи організації праці та організаційного проектування, власні методи прогнозування соціально-економічних та організаційних процесів в управлінні майном та оцінки їх стану.

  Побудова курсу відображає організаційну концепцію і логіку існування самої організації.

 • play_arrow Управління персоналом
  Управління персоналом
  Petrushenko.png
  Petrushenko Mikola Mikolayovich

  Управління персоналом – це комплекс теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики та ефективного трудового колективу на сучасних підприємствах, а також раціонального відбору працівників на посади, їх оцінювання та розвиток і цілеспрямоване використання їх потенціалу в умовах української економіки та з урахуванням передового світового досвіду в галузі HR-менеджменту та людського капіталу.

  Зміст дисципліни включає такі теми, як: управління персоналом у системі менеджменту організацій; кадрова політика організації; планування персоналу; організація набору та відбору персоналу; формування колективу організації; оцінювання персоналу; управління розвитком персоналу, оптимізація чисельності персоналу, ефективність управління персоналом.

   

 • play_arrow Вища математика
  Вища математика
  ogloblina.png
  Ogloblina Olena Ivanivna

  Навчальна дисципліна "Вища математика" викладається студентам 1-го курсу спеціальностей економіка підприємства, фінанси, маркетинг та менеджмент організацій для всіх форм навчання згідно з навчальним планом та робочою програмою.

  Метою викладання курсу є формування особистості студента, розвиток інтелекту, формування логічного, аналітичного і алгоритмічного мислення, навчання основним методам і прийомам побудови математичних моделей економічних процесів, а також методам аналізу складних задач.

  Завданням курсу є знайомство студентів з основами математичного апарату, який може бути використаний у подальшому для математичного та комп'ютерного моделювання економічних задач, навчання базовим прийомам розв’язання математично сформульованих задач, набуття вміння аналізувати отримані результати та їхню достовірність. Окрім цього передбачається навчити студентів користуватися наявною літературою та довідниками, самостійно розбиратися в математичному апараті, який використовується в інших дисциплінах.

  У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

  ЗНАТИ

  • Основні поняття та визначення даної дисципліни:
  • теорію систем лінійних алгебраїчних рівнянь;
  • алгебру матриць та елементи матричного аналізу і аналітичної геометрії;
  • похідні та їх застосування в економічних задачах;
  • елементи теорії функції кількох змінних;
  • невизначений інтеграл функції однієї змінної та основні прийоми інтегрування;
  • визначений інтеграл та його застосування в економічних задачах;
  • числові та степеневі ряди;
  • методи розв’язання типових диференціальних рівнянь 1-го та 2-го порядків.

  ВМІТИ

  • розв'язувати системи алгебраїчних рівнянь різними способами;
  • розкладати вектор за базисом;
  • робити перетворення координат в лінійному просторі;
  • застосовувати власні числа та вектори для зведення квадратичних форм до канонічного вигляду;
  • диференціювати та інтегрувати;
  • застосовувати похідну та інтеграли першого порядку до розв'язання різних економічних задач;
  • розв'язувати звичайні диференціальні рівняння;
  • Визначати типи та збіжність числових та степеневих рядів.
Для того, щоб записатися на програму потрібно
Увійти або Зареєструватись
arrow_back