Для того, щоб записатися на програму потрібно
Увійти або Зареєструватись

Фінанси

Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» має спеціалізацію «Фінанси та облік». Студенти отримують сучасні знання з управління фінансами держави та підприємств, бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового контролінгу, банківської, інвестиційної та страхової діяльності, управління грошовими потоками та фінансового менеджменту.

На відміну від інших спеціальностей студенти мають можливість паралельно отримати диплом Oxford Brookes (Великобританія) за акредитованою програмою Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу». Освітня концепція здійснюється в рамках загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу з навчальних дисциплін фінансового спрямування до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції і методології фінансового менеджменту країн із розвиненою економікою.

Специфіка навчання на кафедрі фінансів і кредиту дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на фінансово-економічні проблеми. Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх навчальних технологій. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи в умовах високої конкуренції на ринку праці.

ДИСЦИПЛІНИ:

 • play_arrow English for University Students
  English for University Students
  Mulina.png
  Mulina Natalie
  mikhno.png
  Mihno Svitlana Vasilivna

  Dear students!

  Welcome to Distant English for Universities Students!

  In general, knowledge of foreign languages is rather important in the modern life.

  You may find the English language useful both for your career and in everyday communication.

  In fact, knowing English you might find a job in international companies, corporations or in the firms that do business with foreign partners.

  Knowledge of English will speed up your career as well as increase your mobility and improve your communication skills.

  I wish you success in your study!

  Yours faithfully, Natalie I. Mulina

 • play_arrow Інвестиційний аналіз
  Інвестиційний аналіз
  minutka.png
  Saltikova Ganna Vasilivna

   Мета дисципліни - вивчення студентами понять "інвестиційний проект" та "інвестиційний аналіз", оволодіння ними методичним інструментарієм інвестиційних розрахунків, формування теоретичної і методологічної бази, необхідної для вільного застосування різних методів оцінки привабливості інвестицій, вироблення уміння оцінювати та аналізувати інвестиційні проекти; формування базових навичок бізнес-планування.

  В результаті вивчення дисципліни студент буде

  ЗНАТИ:

  - основні категорії інвестиційного аналізу;

  - принципи формування та підготовки інвестиційних проектів;

  - методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів;

  - методи урахування ризику та інфляції  в інвестиційних розрахунках;

  УМІТИ:

  - розраховувати показники фінансово-економічної оцінки інвестиціних проектів;

  - обгрунтовувати доцільність реалізації проекту на основі результатів його фінансово-економічної оцінки;

  - враховувати вплив інфляції і ризику на ефективність інвестицій;

  - читати чужі та складати власні бізнес-плани.

   

   

   

   

 • play_arrow Гроші та кредит
  Гроші та кредит
  Zajtsev.png
  Zaytsev Oleksandr Vasilovich

       Вивчення дисципліни "Гроші та кредит" є необхідною умовою підготовки фінансистів вищої кваліфікації. Курс "Гроші та кредит" є складовою підготовки бакалавра, а, також, і магістра, зі спеціальностей економічного напрямку.

       Курс "Гроші та кредит" має навчально-практичну спрямованість і тому опрацювання лекційного матеріалу здійснюється через систему тестування. В прцесі вивчення курсу Вам буде запропоновано дати відповіді на понад 300 тестових питань. Також, Вам буде запропоновано 22 навчальних тренажери та 15 відкритих (проблемних) завдань.

       В матеріалах дистанційного курсу багато уваги приділяється практично-прикладним, переважно розрахунковим завданням. Метою розрахункових завдань є формування у майбутніх фахівців системи базових знань і навичок із практики розрахункових операцій у сферах грошового обігу і кредитування, тому вони побудовані таким чином, щоб поступово і всебічно сформувати світогляд щодо конкретних фінансових розрахунків депозитно-кредитних операцій.

       Механізми розрахунків, про які йде мова в курсі дисципліни "Гроші та кредит", будуть використовуватись Вами у майбутньому в таких дисциплінах, як: "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Економіка підприємств", "Інвестування", "Страхування", "Інвестиційний аналіз", "Фінансовий аналіз" та в багатьох інших.

       Можна констатувати, з однієї сторони ─ дисципліна "Гроші та кредит" за своєю суттю є теоретичним фундаментом практичної більшості економічних огбчислень, а з іншої ─ є найбільш простим для опанування навчальним предметом.

      У світі нової концепції освіти в Україні, яка спрямована більш на самостійну роботу, матеріали цього дистанційного курсу стануть підгрунтям для успішного самостійного вивчення дисципліни "Гроші та кредит".

       З повагою і побажанням успіхів, Ваш викладач Зайцев Олександр Васильович. 

 • play_arrow Фінанси
  Фінанси
  illyashenko.png
  Illyashenko Tetyana Oleksiyivna

  Метою дисципліни «Фінанси» є вивчення сукупності фінансових відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису, отримання студентами базових знань з питань формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, а також з питань теорії та практики фінансових відносин суб'єктів господарювання. Це необхідно майбутньому фахівцю, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості в сфері державних фінансів, а також вміти розробляти і вирішувати питання теорії і практики розвитку фінансової політики держави.

  Завдання курсу - дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання та населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясувати роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин, визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дієвих важелів економічної політики держави, з'ясувати сутність фінансових ресурсів, методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності.
       В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
       • ЗНАТИ суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості в сфері державних фінансів; загальну характеристику фінансово-кредитної, бюджетної, податкової систем держави; основні напрями витрачання бюджетних коштів, особливо на фінансування бюджетних установ та соціальний захист населення; основні положення організації місцевих (територіальних) фінансів; основні положення політики управління бюджетним дефіцитом і державним боргом;
       • УМІТИ аналізувати бюджетну, податкову політику держави, проводити аналіз виконання державного та місцевих бюджетів, робити розрахунок відрахувань підприємств і громадян до бюджету та державних цільових фондів, оцінювати вплив системи оподаткування на формування доходів бюджету.
            Дисципліна «Фінанси» служить базою для вивчення дисциплін «Фінанси підприємств», "Бюджетна система", "Податкова система", «Страхування», «Фінансовий менеджмент» та інших.

 • play_arrow Фінанси підприємств
  Фінанси підприємств
  zaharkin.png
  Zaharkin Oleksiy Oleksandrovich

  Шановні студенти. Вас вітає колектив кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету та особисто розробник курсу "Фінанси підприємств" кандидат економічних наук, доцент Захаркін Олексій Олександрович.

  Дисципліна "Фінанси підприємств" є особливо важливою на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", необхідною для формування професійних навичок.

  Метою дисципліни «Фінанси підприємств» є теоретичні основи управління системою грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання, грошових фондів і доходів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.

  Завдання дисципліни. Основними завданнями дисципліни «Фінанси підприємств» є: навчити основам застосування методик, систем, форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення результатів його діяльності.

 • play_arrow Вища математика
  Вища математика
  ogloblina.png
  Ogloblina Olena Ivanivna

  Навчальна дисципліна "Вища математика" викладається студентам 1-го курсу спеціальностей економіка підприємства, фінанси, маркетинг та менеджмент організацій для всіх форм навчання згідно з навчальним планом та робочою програмою.

  Метою викладання курсу є формування особистості студента, розвиток інтелекту, формування логічного, аналітичного і алгоритмічного мислення, навчання основним методам і прийомам побудови математичних моделей економічних процесів, а також методам аналізу складних задач.

  Завданням курсу є знайомство студентів з основами математичного апарату, який може бути використаний у подальшому для математичного та комп'ютерного моделювання економічних задач, навчання базовим прийомам розв’язання математично сформульованих задач, набуття вміння аналізувати отримані результати та їхню достовірність. Окрім цього передбачається навчити студентів користуватися наявною літературою та довідниками, самостійно розбиратися в математичному апараті, який використовується в інших дисциплінах.

  У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

  ЗНАТИ

  • Основні поняття та визначення даної дисципліни:
  • теорію систем лінійних алгебраїчних рівнянь;
  • алгебру матриць та елементи матричного аналізу і аналітичної геометрії;
  • похідні та їх застосування в економічних задачах;
  • елементи теорії функції кількох змінних;
  • невизначений інтеграл функції однієї змінної та основні прийоми інтегрування;
  • визначений інтеграл та його застосування в економічних задачах;
  • числові та степеневі ряди;
  • методи розв’язання типових диференціальних рівнянь 1-го та 2-го порядків.

  ВМІТИ

  • розв'язувати системи алгебраїчних рівнянь різними способами;
  • розкладати вектор за базисом;
  • робити перетворення координат в лінійному просторі;
  • застосовувати власні числа та вектори для зведення квадратичних форм до канонічного вигляду;
  • диференціювати та інтегрувати;
  • застосовувати похідну та інтеграли першого порядку до розв'язання різних економічних задач;
  • розв'язувати звичайні диференціальні рівняння;
  • Визначати типи та збіжність числових та степеневих рядів.
Для того, щоб записатися на програму потрібно
Увійти або Зареєструватись
arrow_back