Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії
2021-05-27—2021-06-03
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

Артюхов Артем Євгенович, к.т.н., доцент, старший дослідник, доцент кафедри "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв", керівник Групи сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член робочої групи “Researsh Integrity” (EURODOC)

Наукові інтереси: дослідження проблем дотримання академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності, впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес, педагогічні інновації.

E-mail: [email protected]

Фініков Тарас Володимирович, к.і.н., професор, гостьовий професор Варшавського університету, Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики

Наукові інтереси: порівняльний аналіз розвитку та трансформації вищої освіти в Європі та Північній Америці; країни третього світу; аналіз законодавства про вищу освіту в різних європейських регіонах; академічна доброчесність, етика та моральні стандарти в глобальних та національних системах вищої освіти; роль приватних навчальних закладів у розвитку української вищої освіти та їх роль у формуванні інститутів громадянського суспільства; стратегічне планування та управління вищими навчальними закладами.

E-mail: [email protected]

Introduction

Глибокі трансформації національної системи вищої освіти є результатом дії сукупності різноманітних чинників. Процес створення суспільства знань ставить сферу вищої освіти в центр не лише розвитку фундаментальної та прикладної на­уки, формування майбутніх соціальних та професійних еліт, він робить її в цілому відповідальною за інтерпретацію, роз­повсюдження та використання нового знання.

Саме це зумовлює особливе значення академічного співто­вариства, способів його самоорганізації та соціальних ролей. Етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, принципи та правила взаємовідносин в кожному навчальному закладі, у викладацьких колективах, у взаємостосунках зі студентами є основою здатності акаде­мічної корпорації до дієвої саморегуляції та спроможності задовольнити запит суспільства. Таким чином усвідомлений моральний вибір, турбота про репутацію стають одним з основних механізмів внутрішньої саморегуляції професійної спільноти, визначають її етичні пріоритети, розстановку сил та логіку професійних комунікацій.

Визначення власних моральних стандартів, їх постійне співставлення з кращими взірцями глобальної академічної культури, послідовне втілення в життя на кожному напрямі роботи вищого навчального закладу є виявом прагнення ві­тчизняної освітньої спільноти взяти на себе відповідальність у захисті норм права і базових академічних та етичних ціннос­тей, забезпеченні якості та належних результатів навчання.

Академічна доброчесність, як певний суспільний іде­ал, має протидіяти надмірній комерціалізації університетів, їх інтенсивній бюрократизації, які руйнують не лише спро­можність виконати свою соціальну місію, але й логіку їх існу­вання. Порушення принципів академічної взаємодії, підрив корпоративної солідарності і довіри, скорочення професій­ного залучення, низька зацікавленість в активній діяльності академічної спільноти — все це стає наслідком обмеженості автономності академічного простору.

Нова редакція Закону України “Про вищу освіту” від­крила можливості для побудови реальної автономії вищих навчальних закладів в Україні, створення ефективного меха­нізму забезпечення академічної чесності та якості діяльності, звуження поля потенційної корупції та залучення стейкхол­дерів до державно-громадського управління сферою вищої освіти. Перші кроки на шляху реалізації закону є складними, часами болісними, але вже сьогодні дають позитивні наслід­ки. Створення середовища, яке б органічно не сприймало ко­рупційних і неетичних дій, потребує послідовності, мораль­ного лідерства, готовності до самовіддачі в ім’я слідування високим академічним стандартам.

Масовий відкритий онлайн-курс "Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії" є однією з перших спроб комплексно показати, в який спосіб світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури по її втіленню вона розробила, яке міс­це в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства здатна забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями, професійне та особистісне вдосконалення, ви­ключення будь-яких проявів нечесності та несправедливості.

Знайомство з підходами та ідеями, кращими зразками міжнародних та національних інституціональних практик, які містить цей курс, допоможе всім тим, хто прагне зробити високі моральні стандарти нормою вітчизняної вищої шко­ли, забезпечити баланс між всіма функціями вищої освіти, як суспільного блага, розгорнути плідну дискусію про інститу­ціональне закріплення кращих вітчизняних напрацювань в цьому напрямі.

Автор цього курсу щиро дякує колегам-авторам книги "Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету". Представлений курс є продуктом плідної роботи всіх авторів вищезгаданої книги.

Tasks&Goals of discipline

Метою масового відкритого онлайн-курсу «Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії» є популяризація принципів академічної доброчесності як в освітянському та науковому просторі, так і для інших професій, де мають місце принципи доброчесності та трапляються випадки їх порушення. Задача курсу – створення інтерактивної платформи, яка буде популяризувати принципи академічної доброчесності, масово розповсюджувати інформацію про академічну доброчесність.

Зважаючи на те, що курс не є академічним, результатом успішного проходження курсу є набуття слухачем навичок та компетентностей щодо організації навчальної та/або наукової роботи, діяльності за місцем роботи (для слухачів, які працюють за межами університетів або наукових установ) з дотриманням правил академічної доброчесності та етичних норм здійснення своєї діяльності.

В умовах гострої необхідності популяризації принципів академічної доброчесності застосування для просвітницької діяльності застосування методичних матеріалів на кшталт всілякого роду курсів із  супроводженням їх демонстраційними та агітаційними елементами може дати більш  ефект, ніж «сухе»  викладення фактів щодо принципів академічної доброчесності, видах порушення цих принципів, засобах попередження порушень тощо.

Одним з найбільш дієвих інструментів, на думку авторів проекту, є гейміфікація при поданні основних принципів академічної доброчесності. Першим етапом такої «гри» є презентація поглядів різних представників університетської спільноти, які в неакадемічному стилі, популярно представлять як основні принципи академічної чесності та загітують учасників освітнього і наукового процесів до наступного проходження масового відкритого онлайн-курсу «Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії».

Цільові групи - студенти всіх освітніх рівнів, здобувачі наукових ступенів, викладачі, менеджмент університету, всі категорії освітян і науковців, слухачі курсів підвищення кваліфікації, представники будь-яких професій, які під час роботи стикаються з проявами недоброчесності (шахрайство, змова, фальсифікація, фабрикація тощо).

Course contents

  Про курс
  Вступ
  Мета та завдання
  Алгоритм роботи з курсом
  Інформація про авторів курсу
  Перелік літератури до курсу
  Довідковий блок
  Відеоогляд лекцій
  Відеоогляд тем 1-9
  Тема 1. Академічна доброчесність:глобальний контекст та національна потреба
  Глобальний контекст
  Національна потреба
  Ресурси середовища
  Приклад добрих практик
  Список літератури
  Тема 2. Академічна культура та доброчесність, як соціальний капітал сучасного університету
  Засади академічної доброчесності в університеті
  Джерела та принципи академічної культури: досвід українського університету
  Список літератури
  Тема 3. Академічна доброчесність: данина моді чи життєва необхідність?
  Роль університету у вихованні поваги до закону
  Вища школа як модель доброчесного суспільства
  Список літератури
  Тема 4. Прояви академічної недоброчесності
  Феномен академічної недоброчесності
  Форми прояву академічної недоброчесності
  Список літератури
  Тема 5. Академічна доброчесність у наукових дослідженнях
  Етична поведінка в науці
  Публікація результатів наукових досліджень
  Типові прояви академічної недоброчесності в науці
  Список літератури
  Тема 6. Процедура розгляду справ про порушення стандартів академічної доброчесності
  Огляд світових практик
  Процедура розгляду справ
  Список літератури
  Тема 7. Кодекс честі як інструмент дотримання академічної доброчесності науковця і освітянина
  Огляд нормативної документації
  Кодекси честі університетів і професійних спільнот
  Список літератури
  Тема 8. Етичні стандарти вищої освіти: від асоціацій до університетів
  Етичні стандарти інституційних об'єднань
  Міжнародні асоціації університетів
  Список літератури
  Тема 9. Вплив академічної доброчесності на інституційну практику української вищої школи
  Фундаментальні цінності академічної доброчесності
  Виклики перед українською освітою і наукою
  Список літератури
  Практичний блок
  Практичний кейс "Результати експериментів як фактор отримання фінансування"
  Практичний кейс "Анонімне оцінювання: "за" і "проти"
  Практичний кейс "Кодекс доброчесності проти хибних практик"
  Практичний кейс "Етика використання інформації"
  Практичний кейс "Шлях до успіху на підсумковому оцінюванні"
  Практичний кейс "Наукова бібліотека: допомога чи сприяння фальсифікації?" Кейс 1
  Практичний кейс "Наукова бібліотека: допомога чи сприяння фальсифікації?" Кейс 2
  Практичний кейс "Наукова бібліотека: допомога чи сприяння фальсифікації?" Кейс 3
  Практичний кейс "Другий диплом"
  Практичний кейс "Допомога іноземному студенту"
  Практичний кейс "Робота на світовому освітньому ринку"
  Практичний кейс "Недобросовісна конкуренція"
  Практичний кейс "Важкий вибір"
  Практичний кейс "Увага до викладача"
  Практичний кейс "До якої міри слід бути анонімним?"
  Практичний кейс "Чи варто добиватися преференцій?"
  Рольова гра "Покарання за плагіат: чи всі рівні перед Законом?"
  Рольова гра "Ти підпишеш Кодекс честі?"
  Рольова гра "Підтримка проєкту Кодексу Честі: чия позиція вірна?"
  Рольова гра "Програма Академічної доброчесності: підтримка чи несприйняття?"
  Рольова гра "Несподіваний успіх"
  Рольова гра "Зізнатися чи ризикнути"
  Рольова гра "Нетривіальна ідея"
  Есе
  Взаємооцінювання робіт
  Опитування слухачів