Бухгалтерський облік у підприємництві
2018-02-15—2018-02-22
Before enroll to course you must
Log In or Sign Up

Author(s)

 Гриценко Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування ННІ БіЕМ СумДУ

Перелік курсів, що викладаються: 

бухгалтерський облік,

облік у галузях економічної діяльності,

аналіз господарської діяльності.

Наукові інтереси: організація обліку і аудиту в кредитних спілках та основних галузях економічної діяльності, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

Овчарова Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування ННІ БіЕМ СумДУ

Перелік курсів, що викладаються

бухгалтерський облік,

бухгалтерський облік в управлінні підприємством,

облік на малих підприємствах,

облік і звітність в оподаткуванні.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік в управлінні підприємством, методологія і організація обліку та оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Контактна інформація:

e-mail: [email protected]

Introduction

Курс «Бухгалтерський облік у підприємництві» присвячений основним теоретичним та практичним питанням організації бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах малого бізнесу та фізичних осіб-підприємців. Висвітлено етапи організації бухгалтерського обліку від створення господарюючих суб’єктів до їх ліквідації.

Мета та завдання вивчення курсу: донести основні положення бухгалтерського обліку та оподаткування, розглянути теорію в обсязі, необхідному для розуміння функціонування облікових механізмів, визначити практичні аспекти створення та функціонування підприємств малого бізнесу.

Компетентності та інші результати успішного проходження курсу: ефективне засвоєння конкретних прийомів обліку, вирішення питань забезпечення якості облікової інформації, її ефективного використання в управлінні підприємством або веденні підприємницької діяльності фізичними особами.

Потенційна цільова аудиторія: керівники підприємств та інвестори, менеджери, студенти, що вивчають бухгалтерський облік, фізичні особи-підприємці, широке коло осіб, які бажають відкрити власну справу та зацікавлені у використанні інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку для підвищення ефективності управління.

Успіх бізнесу завжди залежить від взаємодії команди управлінців, а робота в команді – це перш за все спілкування.

Спроможність до спілкування цілком залежить від можливості взаєморозуміння та від того, чи існує спільна мова. Кожний спеціаліст підприємства змушений перекладати свої практичні пропозиції на мову грошей.

Наше завдання – допомогти зрозуміти поняття сутності господарських операцій як основу будь-якого бізнесу. Іноді люди плутають рахівника з бухгалтером, а рахівництво із бухгалтерським обліком.

Добре відпрацьований документообіг, швидка обробка та раціональна система зберігання документів забезпечують своєчасне отримання облікової інформації відповідними управлінськими структурами, надійний контроль за господарською діяльністю. Недоліки в організації бухгалтерського обліку викликають відставання обліку, затримки у поданні звітних даних та іншої отриманої інформації.

Уміння орієнтуватися в бухгалтерському обліку необхідне сучасному господарнику щоб не розгубитися у бурхливому морі сучасного бізнесу. Наш курс допоможе опанувати мову бухгалтера та методи підготовки звітів.

Ви зможете більш професійно діяти:

- при плануванні та координації бюджетів та прогнозів підприємства;

- при підготовці звітності;

- при проведенні регулярного аналізу роботи, отриманих фінансових результатів, корегуванні прогнозів та стратегій.

Для розгляду матеріалу запропонований лекційний матеріал, практичні завдання по основних темах з методичними рекомендаціями щодо їх виконання. Для поглибленого вивчення матеріалу запропонований список літератури. Перевірити ступінь засвоєння матеріалу можна за допомогою питань для самоперевірки, тестів та тренажерів.

Course contents

  Про курс
  Вступ
  Мета та завдання курсу
  Алгоритм роботи з курсом
  Інформація про автора курсу
  Список літератури
  Організаційна засади створення суб'єкта малого підприємництва
  Тема 1. Загальна характеристика дільності суб'єктів малого підприємництва
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Тема 2. Порядок створення та реєстрації суб'єкта малого підприємництва
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Тест до тем 1-2
  Тема 3. Бізнес-план та його роль в діяльності підприємства
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Тест до теми 3
  Інтерактивне практичне завдання до теми 3
  Інтерактивне практичне завдання до теми 3
  Тема 4 Оподаткуваня фізичних осіб-підприємців
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 4
  Тема 5 Оподаткуваня юридичної особи суб'єкта малого підприємництва
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Тест до теми 5
  Завдання для дискусій і обговорень до теми 5
  Список літератури
  Організація бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва
  Тема 6. Бухгалтерський облік як інструмент фінансового управління
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Тест до теми 6
  Практичне завдання до теми 6
  Тема 7. Організація та ведення бухгалтерського обліку
  Конспект лекції
  Стислий конспект
  Висновки
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Інтерактивне практичне завдання до теми 7
  Тема 8. Форми бухгалтерського обліку, які застосовуються суб'єктами малого підприємництва
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Тест до тем 7-8
  Список літератури
  Список літератури
  Порядок складання звітності суб'єктами малого підприємництва
  Тема 9. Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Практичне завдання до теми 9
  Тема 10. Податкова звітність суб'єкта малого підприємництва
  Конспект лекції
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Тест до тем 9-10
  Тема 11. Інші форми звітності, що подаються суб'єктами малого підприємництва
  Конспект лекції
  Стислий конспект
  Висновки
  Питання для самоперевірки
  Список літератури
  Тест до теми 11
  Список літератури
  Підсумковий контроль знань
  Підсумковий тест